Warning: Declaration of ET_Theme_Builder_Woocommerce_Product_Variable_Placeholder::get_available_variations() should be compatible with WC_Product_Variable::get_available_variations($return = 'array') in /data/b/0/b0857217-58f3-4aa8-8f67-3d18c5905c5d/prebystricu.sk/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/frontend-builder/theme-builder/WoocommerceProductVariablePlaceholder.php on line 199
Sútaž - preBystricu.sk
Vyberte stranu

Pravidlá súťaže
1. Usporiadateľ súťaže
pre.sk s.r.o., 29. augusta 1524/32, Banská Bystrica
IČO: 51754673
DIČ: 2120773259
2. Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční v termíne uvedenom v súťažnom príspevku. Účastníci, ktorí sa do súťaže zapoja
po tomto termíne, budú automaticky vyradení.
3. Účastníci súťaže
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie:
každá fyzická osoba
• s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej
republiky,
• ktorá má viac ako 18 rokov
• ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel
s výnimkou:
• zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”).
4. Podmienky súťaže
Do losovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v čase trvania Súťaže okomentuje
vybraný SÚŤAŽNÝ príspevok alebo splní iné inštrukcie v súťažnom príspevku na stránke https://www.facebook.com/preBystricu.sk
Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže len raz, jeho ďalšie nasledovné komentáre nebudú
zarátané do zlosovania o výhru.
Účastník súťaže svojím komentovaním súťažného príspevku súhlasí s pravidlami súťaže.
5. Zlosovanie:
Zlosovanie sa uskutoční do 48 hodín po uzavretí súťaže (pozri bod 2).
6. Výhra
Súťaž vyhráva výherca podľa inštrukcií v súťažnom príspevku.
7. Oznámenie výhry
Usporiadateľ zverejní meno Výhercu v deň žrebovania na svojej facebookovej stránke. Víťaz bude
Organizátorom vyrozumený o výsledku žrebovania facebookovou správou.
Výhra bude Výhercovi odoslaná po dohode s výhercom.
V prípade ak sa Usporiadateľovi nepodarí skontaktovať s Výhercom do 1. týždňa od zverejnenia
Výhercu, výhra prepadáva.
8. Dane
Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na
zámenu Výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník
Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy
vymáhať súdnou cestou.
9. Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako
aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania,
počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a
podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Výherca nemá právny nárok na výmenu
Výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za
peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo
poistenia a pod.).
Účastník Súťaže berie na vedomie, že Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade
akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.
V Banskej Bystrici 18.11. 2018

“Ďakujeme, že ste navštívili e-shop preBystricu.sk. Veríme, že ste si u nás našli tričká, ktoré sa Vám páčia. Aby ste s nami aj ďalej zostali v kontakte, budeme radi, keď nás budete sledovať aj na sociálnych sieťach.”